Mangas
1-Nen A-Gumi No Monster

1-Nen A-Gumi No Monster [Manga]

Alternative Titles: 1st Grade
Story of: 1-Nen A-Gumi No Monster

Một ngôi trường nơi mà nữ sinh trở nên ranh ma và cần 1 giáo viên đứng ra dạy dỗ và main của chúng ta chính là người đó.

4
0
5

Chapters List

Chapter 57
2 weeks ago

0

Chapter 56
3 weeks ago

0

Chapter 55
3 weeks ago

0

Chapter 54.5
3 weeks ago

0

Chapter 54
1 month ago

0

Chapter 53
1 month ago

0

Chapter 52
1 month ago

0

Chapter 51.5
1 month ago

0

Chapter 51
1 month ago

0

Chapter 50.5
1 month ago

0

Chapter 50
1 month ago

0

Chapter 49.5
1 month ago

0

Chapter 49
1 month ago

0

Chapter 48.5
1 month ago

0

Chapter 48
1 month ago

0

Chapter 47.5
1 month ago

0

Chapter 47
1 month ago

0

Chapter 46.5
1 month ago

0

Chapter 46
1 month ago

0

Chapter 45
1 month ago

0

Chapter 44
1 month ago

0

Chapter 43
1 month ago

0

Chapter 42.2
1 month ago

0

Chapter 42.1
1 month ago

0

Chapter 41
1 month ago

0

Chapter 40
1 month ago

0

Chapter 39
1 month ago

0

Chapter 38
1 month ago

0

Chapter 37
1 month ago

0

Chapter 36
1 month ago

0

Chapter 35
1 month ago

0

Chapter 34.5
1 month ago

0

Chapter 34
1 month ago

0

Chapter 33.5
1 month ago

0

Chapter 33
1 month ago

0

Chapter 32.5
1 month ago

0

Chapter 32
1 month ago

0

Chapter 31
1 month ago

0

Chapter 30
1 month ago

0

Chapter 29
1 month ago

0

Chapter 28
1 month ago

0

Chapter 27
1 month ago

0

Chapter 26
1 month ago

0

Chapter 25
1 month ago

0

Chapter 24
1 month ago

0

Chapter 23
1 month ago

0

Chapter 22
1 month ago

0

Chapter 21
1 month ago

0

Chapter 20
1 month ago

0

Chapter 19
1 month ago

0

Chapter 18
1 month ago

0

Chapter 17
1 month ago

0

Chapter 16
1 month ago

0

Chapter 15
1 month ago

0

Chapter 14
1 month ago

0

Chapter 13.5
1 month ago

0

Chapter 13
1 month ago

0

Chapter 12
1 month ago

0

Chapter 11
1 month ago

0

Chapter 10
1 month ago

0

Chapter 9
1 month ago

0

Chapter 8
1 month ago

0

Chapter 7
1 month ago

0

Chapter 6
1 month ago

0

Chapter 5
1 month ago

0

Chapter 4
1 month ago

0

Chapter 3
1 month ago

0

Chapter 2
1 month ago

0

Chapter 1
1 month ago

0