Mangas
Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần [-]

Story of: Bách Luyện Thành Thần

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

4
0
5

Chapters List

Chapter 1177
3 days ago

0

Chapter 1176
5 days ago

0

Chapter 1175
1 week ago

1

Chapter 1174
1 week ago

1

Chapter 1173
1 week ago

1

Chapter 1172
2 weeks ago

1

Chapter 1171
2 weeks ago

1

Chapter 1170
3 weeks ago

2

Chapter 1169
3 weeks ago

2

Chapter 1168
1 month ago

2

Chapter 1167
1 month ago

2

Chapter 1166
1 month ago

2

Chapter 1164
1 month ago

2

Chapter 1163
1 month ago

2

Chapter 1162
1 month ago

2

Chapter 1161
1 month ago

2

Chapter 1160
1 month ago

2

Chapter 1159
1 month ago

2

Chapter 1158
1 month ago

2

Chapter 1157
1 month ago

2

Chapter 1156
1 month ago

2

Chapter 1155
1 month ago

2

Chapter 1154
1 month ago

2

Chapter 1153
1 month ago

2

Chapter 1152
1 month ago

2

Chapter 1151
1 month ago

2

Chapter 1150
1 month ago

2

Chapter 1149
1 month ago

2

Chapter 1148
1 month ago

2

Chapter 1147
1 month ago

2

Chapter 1146
1 month ago

2

Chapter 1145
1 month ago

2

Chapter 1144
1 month ago

2

Chapter 1143
1 month ago

2

Chapter 1142
1 month ago

2

Chapter 1141
1 month ago

2

Chapter 1140
1 month ago

2

Chapter 1139
1 month ago

2

Chapter 1138
1 month ago

2

Chapter 1137
1 month ago

2

Chapter 1136
1 month ago

2

Chapter 1135
1 month ago

2

Chapter 1134
1 month ago

2

Chapter 1133
1 month ago

2

Chapter 1132
1 month ago

2

Chapter 1131
1 month ago

2

Chapter 1130
1 month ago

2

Chapter 1129
1 month ago

2

Chapter 1128
1 month ago

2

Chapter 1127
1 month ago

2

Chapter 1126
1 month ago

2

Chapter 1125
1 month ago

2

Chapter 1124
1 month ago

2

Chapter 1123
1 month ago

2

Chapter 1122
1 month ago

2

Chapter 1121
1 month ago

2

Chapter 1120
1 month ago

2

Chapter 1119
1 month ago

2

Chapter 1118
1 month ago

3

Chapter 1117
1 month ago

2

Chapter 1116
1 month ago

2

Chapter 1115
1 month ago

2

Chapter 1114
1 month ago

2

Chapter 1113
1 month ago

2

Chapter 1112
1 month ago

2

Chapter 1111
1 month ago

2

Chapter 1110
1 month ago

2

Chapter 1109
1 month ago

2

Chapter 1108
1 month ago

2

Chapter 1107
1 month ago

2

Chapter 1106
1 month ago

2

Chapter 1105
1 month ago

2

Chapter 1104
1 month ago

2

Chapter 1103
1 month ago

3

Chapter 1102
1 month ago

2

Chapter 1101
1 month ago

2

Chapter 1100
1 month ago

2

Chapter 1099
1 month ago

2

Chapter 1098
1 month ago

2

Chapter 1097
1 month ago

2

Chapter 1096
1 month ago

2

Chapter 1095
1 month ago

2

Chapter 1094
1 month ago

2

Chapter 1093
1 month ago

2

Chapter 1092
1 month ago

2

Chapter 1091
1 month ago

2

Chapter 1090
1 month ago

2

Chapter 1089
1 month ago

2

Chapter 1088
1 month ago

2

Chapter 1087
1 month ago

2

Chapter 1086
1 month ago

2

Chapter 1085
1 month ago

2

Chapter 1084
1 month ago

2

Chapter 1083
1 month ago

2

Chapter 1082
1 month ago

2

Chapter 1081
1 month ago

2

Chapter 1080
1 month ago

2

Chapter 1079
1 month ago

2

Chapter 1078
1 month ago

2

Chapter 1077
1 month ago

2