Mangas
Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới [Manhua]

Alternative Titles: Đệ Tử Của Ta Khắp Chư Thiên Vạn Giới
Story of: Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Thiếu niên bất tử Lục Trầm bị giam ngàn vạn năm, khi thức lại đã phát hiện thế gian thay đổi hoàn toàn, đại lục hoang cổ chia thành tửng mảnh, nam bắc cực đảo lộn, chín mặt trời đã gộp một, cự thú đã biến mất. Nhân loại ngàn vạn năm trước chỉ có một nước nhỏ, bây giờ đã rải khắp thế giới.

3
0
5

Chapters List

Chapter 234
1 week ago

0

Chapter 233
1 week ago

0

Chapter 232
1 week ago

0

Chapter 231
1 week ago

0

Chapter 230
1 week ago

0

Chapter 229
2 weeks ago

1

Chapter 228
2 weeks ago

1

Chapter 227
2 weeks ago

1

Chapter 226
2 weeks ago

1

Chapter 225
2 weeks ago

1

Chapter 224
2 weeks ago

1

Chapter 223
2 weeks ago

1

Chapter 222
4 weeks ago

2

Chapter 221
4 weeks ago

2

Chapter 220
4 weeks ago

2

Chapter 219
4 weeks ago

2

Chapter 218
4 weeks ago

2

Chapter 217
1 month ago

2

Chapter 216
1 month ago

2

Chapter 215
1 month ago

2

Chapter 214
1 month ago

2

Chapter 213
1 month ago

2

Chapter 212
1 month ago

2

Chapter 211
1 month ago

2

Chapter 210
1 month ago

2

Chapter 209
1 month ago

2

Chapter 208
1 month ago

2

Chapter 207
1 month ago

2

Chapter 206
1 month ago

2

Chapter 205
1 month ago

2

Chapter 204
1 month ago

2

Chapter 203
1 month ago

2

Chapter 202
1 month ago

2

Chapter 201
1 month ago

2

Chapter 200
1 month ago

2

Chapter 199
1 month ago

2

Chapter 198
1 month ago

2

Chapter 197
1 month ago

2

Chapter 196
1 month ago

2

Chapter 195
1 month ago

2

Chapter 194
1 month ago

2

Chapter 193
1 month ago

2

Chapter 192
1 month ago

2

Chapter 191
1 month ago

2

Chapter 190
1 month ago

2

Chapter 189
1 month ago

2

Chapter 188
1 month ago

2

Chapter 187
1 month ago

2

Chapter 186
1 month ago

2

Chapter 185
1 month ago

2

Chapter 184
1 month ago

2

Chapter 183
1 month ago

2

Chapter 182
1 month ago

2

Chapter 181
1 month ago

2

Chapter 180
1 month ago

2

Chapter 179
1 month ago

2

Chapter 178
1 month ago

2

Chapter 177
1 month ago

2

Chapter 176
1 month ago

2

Chapter 175
1 month ago

2

Chapter 174
1 month ago

2

Chapter 173
1 month ago

2

Chapter 172
1 month ago

2

Chapter 171
1 month ago

2

Chapter 170
1 month ago

2

Chapter 169
1 month ago

2

Chapter 168
1 month ago

2

Chapter 167
1 month ago

2

Chapter 166
1 month ago

2

Chapter 165
1 month ago

2

Chapter 164
1 month ago

2

Chapter 163
1 month ago

2

Chapter 162
1 month ago

2

Chapter 161
1 month ago

2

Chapter 160
1 month ago

2

Chapter 159
1 month ago

2

Chapter 158
1 month ago

2

Chapter 157
1 month ago

2

Chapter 156
1 month ago

2

Chapter 155
1 month ago

2

Chapter 154
1 month ago

2

Chapter 153
1 month ago

2

Chapter 152
1 month ago

2

Chapter 151
1 month ago

2

Chapter 150
1 month ago

2

Chapter 149
1 month ago

2

Chapter 148
1 month ago

2

Chapter 147
1 month ago

2

Chapter 146
1 month ago

2

Chapter 145
1 month ago

2

Chapter 144
1 month ago

2

Chapter 143
1 month ago

2

Chapter 142
1 month ago

2

Chapter 141
1 month ago

2

Chapter 140
1 month ago

2

Chapter 139
1 month ago

2

Chapter 138
1 month ago

2

Chapter 137
1 month ago

2

Chapter 136
1 month ago

2

Chapter 135
1 month ago

2