Mangas
Đưa Em Đến Mặt Trăng

Đưa Em Đến Mặt Trăng [Manhwa]

Story of: Đưa Em Đến Mặt Trăng

'Dị tộc' sự tồn tại khác thường, sống lẫn trong xã hội, những thứ độc ác không khác gì quái vật. Jung Yeon, người đang chịu tang của mẹ mình, bất ngờ đối mặt với sinh vật ép buộc cô vào thế giới của họ. Nỗi hận bị thao túng, dần thích nghi với cơn đau kinh khủng. Trước khi gục ngã, ai đó đã giữ cô lại.

3
0
5

Chapters List

Chapter 57.2
2 days ago

0

Chapter 57.1
2 days ago

0

Chapter 56.2
2 days ago

0

Chapter 56.1
2 days ago

0

Chapter 55.2
2 weeks ago

0

Chapter 55.1
2 weeks ago

0

Chapter 54.2
3 weeks ago

0

Chapter 54.1
3 weeks ago

0

Chapter 53.2
1 month ago

0

Chapter 53.1
1 month ago

0

Chapter 52.2
1 month ago

0

Chapter 52.1
1 month ago

0

Chapter 51.2
1 month ago

0

Chapter 51.1
1 month ago

0

Chapter 50.2
1 month ago

0

Chapter 50.1
1 month ago

0

Chapter 49.2
1 month ago

0

Chapter 49.1
1 month ago

0

Chapter 48.2
1 month ago

0

Chapter 48.1
1 month ago

0

Chapter 47.2
1 month ago

0

Chapter 47.1
1 month ago

0

Chapter 46.2
1 month ago

0

Chapter 46.1
1 month ago

0

Chapter 45.2
1 month ago

0

Chapter 45.1
1 month ago

0

Chapter 44.2
1 month ago

0

Chapter 44.1
1 month ago

0

Chapter 43.2
1 month ago

0

Chapter 43.1
1 month ago

0

Chapter 42.2
1 month ago

0

Chapter 42.1
1 month ago

0

Chapter 41.2
1 month ago

0

Chapter 41.1
1 month ago

0

Chapter 40.2
1 month ago

0

Chapter 40.1
1 month ago

0

Chapter 39.2
1 month ago

0

Chapter 39.1
1 month ago

0

Chapter 38.2
1 month ago

0

Chapter 38.1
1 month ago

0

Chapter 37.2
1 month ago

0

Chapter 37.1
1 month ago

0

Chapter 36.2
1 month ago

0

Chapter 36.1
1 month ago

0

Chapter 35.2
1 month ago

0

Chapter 35.1
1 month ago

0

Chapter 34.2
1 month ago

0

Chapter 34.1
1 month ago

0

Chapter 33.2
1 month ago

0

Chapter 33.1
1 month ago

0

Chapter 32.2
1 month ago

0

Chapter 32.1
1 month ago

0

Chapter 31.2
1 month ago

0

Chapter 31.1
1 month ago

0

Chapter 30
1 month ago

0

Chapter 29
1 month ago

0

Chapter 28
1 month ago

0

Chapter 27
1 month ago

0

Chapter 26
1 month ago

0

Chapter 25
1 month ago

0

Chapter 24
1 month ago

0

Chapter 23
1 month ago

0

Chapter 22
1 month ago

0

Chapter 21
1 month ago

0

Chapter 20
1 month ago

0

Chapter 19
1 month ago

0

Chapter 18
1 month ago

0

Chapter 17
1 month ago

0

Chapter 16
1 month ago

0

Chapter 15
1 month ago

0

Chapter 14
1 month ago

0

Chapter 13
1 month ago

0

Chapter 12
1 month ago

0

Chapter 11
1 month ago

0

Chapter 10
1 month ago

0

Chapter 9
1 month ago

0

Chapter 8
1 month ago

0

Chapter 7
1 month ago

0

Chapter 6
1 month ago

0

Chapter 5
1 month ago

0

Chapter 4
1 month ago

0

Chapter 3
1 month ago

0

Chapter 2
1 month ago

0

Chapter 1
1 month ago

0

Chapter 0
1 month ago

0