Mangas
Nắm Giữ Trái Tim Của Bạo Chúa

Nắm Giữ Trái Tim Của Bạo Chúa [Manhwa]

Story of: Nắm Giữ Trái Tim Của Bạo Chúa

Đang cập nhật

10
0
5

Chapters List

Chapter 40.1
4 months ago

4

Chapter 39.2
4 months ago

4

Chapter 39.1
4 months ago

3

Chapter 38.2
4 months ago

3

Chapter 38.1
4 months ago

3

Chapter 37.2
4 months ago

3

Chapter 37.1
4 months ago

3

Chapter 36.2
4 months ago

3

Chapter 36.1
4 months ago

3

Chapter 35.2
4 months ago

3

Chapter 35.1
4 months ago

3

Chapter 34.2
4 months ago

3

Chapter 34.1
4 months ago

3

Chapter 33.2
4 months ago

3

Chapter 33.1
4 months ago

3

Chapter 32.2
4 months ago

3

Chapter 32.1
4 months ago

3

Chapter 31.2
4 months ago

3

Chapter 31.1
4 months ago

3

Chapter 30.2
4 months ago

3

Chapter 30.1
4 months ago

3

Chapter 29.2
4 months ago

3

Chapter 29.1
4 months ago

3

Chapter 28.2
4 months ago

3

Chapter 28.1
4 months ago

3

Chapter 27.2
4 months ago

3

Chapter 27.1
4 months ago

3

Chapter 26.2
4 months ago

3

Chapter 26.1
4 months ago

3

Chapter 25.2
4 months ago

3

Chapter 25.1
4 months ago

3

Chapter 24
4 months ago

3

Chapter 23
4 months ago

3

Chapter 22.2
4 months ago

3

Chapter 22.1
4 months ago

3

Chapter 21.2
4 months ago

3

Chapter 21.1
4 months ago

3

Chapter 20.2
4 months ago

3

Chapter 20.1
4 months ago

0

Chapter 20.1
4 months ago

3

Chapter 19.2
4 months ago

3

Chapter 19.1
4 months ago

3

Chapter 18.2
4 months ago

3

Chapter 18.1
4 months ago

3

Chapter 18
4 months ago

3

Chapter 17
4 months ago

3

Chapter 16
4 months ago

3

Chapter 15
4 months ago

3

Chapter 14
4 months ago

3

Chapter 13
4 months ago

3

Chapter 12
4 months ago

3

Chapter 11
4 months ago

3

Chapter 10
4 months ago

3

Chapter 9
4 months ago

3

Chapter 8
4 months ago

3

Chapter 7
4 months ago

3

Chapter 6
4 months ago

3

Chapter 5
4 months ago

3

Chapter 4
4 months ago

3

Chapter 3
4 months ago

3

Chapter 2
4 months ago

3

Chapter 1
4 months ago

3