Mangas
Nàng Phù Thủy Thiên Tài Hết Mana Rồi!

Nàng Phù Thủy Thiên Tài Hết Mana Rồi! [Manga]

Alternative Titles: The Genius Witch Lost MP
Story of: Nàng Phù Thủy Thiên Tài Hết Mana Rồi!

Nayu, đại phù thủy thiên tài vĩ đại đã hết mana và phải nương nhờ nhà main, một học sinh cũ của cổ...TÌNH CỜ thay main lại thích vị đài phù thủy thiên tài vĩ đại ấy và không lỡ làm ngơ cô ấy cho dù cô ấy rất ngỗ ngược

6
0
5

Chapters List

Chapter 71
1 day ago

0

Chapter 70
1 week ago

0

Chapter 69
2 weeks ago

0

Chapter 68
4 weeks ago

1

Chapter 67
1 month ago

1

Chapter 66
1 month ago

1

Chapter 65
1 month ago

1

Chapter 64
2 months ago

1

Chapter 63
2 months ago

1

Chapter 62
2 months ago

1

Chapter 61
2 months ago

1

Chapter 60
2 months ago

1

Chapter 59
2 months ago

1

Chapter 58
2 months ago

1

Chapter 57
2 months ago

1

Chapter 56
2 months ago

1

Chapter 55
2 months ago

1

Chapter 54
2 months ago

1

Chapter 53
2 months ago

1

Chapter 52
2 months ago

1

Chapter 51
2 months ago

1

Chapter 50
2 months ago

1

Chapter 49
3 months ago

1

Chapter 48
3 months ago

1

Chapter 47
3 months ago

1

Chapter 46
3 months ago

1

Chapter 45
3 months ago

1

Chapter 44
3 months ago

1

Chapter 43
3 months ago

1

Chapter 42
3 months ago

1

Chapter 41
3 months ago

1

Chapter 40
3 months ago

1

Chapter 39
3 months ago

1

Chapter 38
3 months ago

1

Chapter 37
3 months ago

1

Chapter 36
3 months ago

1

Chapter 35
3 months ago

1

Chapter 34
3 months ago

1

Chapter 33
3 months ago

1

Chapter 32
3 months ago

1

Chapter 31
3 months ago

1

Chapter 30
3 months ago

1

Chapter 29
3 months ago

1

Chapter 28
3 months ago

1

Chapter 27
3 months ago

1

Chapter 26
3 months ago

1

Chapter 25
3 months ago

1

Chapter 24
3 months ago

1

Chapter 23
3 months ago

1

Chapter 22
3 months ago

1

Chapter 21
3 months ago

1

Chapter 20
3 months ago

1

Chapter 19
3 months ago

1

Chapter 18
3 months ago

1

Chapter 17
3 months ago

1

Chapter 16
3 months ago

1

Chapter 15
3 months ago

1

Chapter 14
3 months ago

1

Chapter 13
3 months ago

1

Chapter 12
3 months ago

1

Chapter 11
3 months ago

1

Chapter 10
3 months ago

1

Chapter 9
3 months ago

1

Chapter 8
3 months ago

1

Chapter 7
3 months ago

1

Chapter 6
3 months ago

1

Chapter 5
3 months ago

1

Chapter 4
3 months ago

1

Chapter 3
3 months ago

1

Chapter 2
3 months ago

1

Chapter 1
3 months ago

1