Mangas
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn [Manhua]

Story of: Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

33
0
5

Chapters List

Chapter 829
4 days ago

0

Chapter 828
6 days ago

0

Chapter 827
1 week ago

0

Chapter 826
1 week ago

0

Chapter 825
1 week ago

0

Chapter 824
1 week ago

0

Chapter 823
1 week ago

0

Chapter 822
2 weeks ago

0

Chapter 821
2 weeks ago

0

Chapter 820
2 weeks ago

0

Chapter 819
3 weeks ago

0

Chapter 818
3 weeks ago

1

Chapter 817
3 weeks ago

0

Chapter 816
3 weeks ago

0

Chapter 815
4 weeks ago

0

Chapter 814
4 weeks ago

0

Chapter 813
1 month ago

0

Chapter 812
1 month ago

0

Chapter 811
1 month ago

0

Chapter 810
1 month ago

0

Chapter 809
1 month ago

0

Chapter 808
1 month ago

0

Chapter 807
1 month ago

0

Chapter 806
1 month ago

0

Chapter 805
1 month ago

0

Chapter 804
1 month ago

0

Chapter 803
1 month ago

5

Chapter 802
1 month ago

0

Chapter 801
1 month ago

0

Chapter 800
1 month ago

0

Chapter 799
1 month ago

0

Chapter 798
1 month ago

0

Chapter 797
1 month ago

0

Chapter 796
1 month ago

0

Chapter 795
1 month ago

0

Chapter 794
1 month ago

0

Chapter 793
1 month ago

0

Chapter 792
1 month ago

0

Chapter 791
1 month ago

0

Chapter 790
1 month ago

0

Chapter 789
1 month ago

0

Chapter 788
1 month ago

0

Chapter 787
1 month ago

0

Chapter 786
1 month ago

0

Chapter 785
1 month ago

0

Chapter 784
1 month ago

0

Chapter 783
1 month ago

0

Chapter 782
1 month ago

0

Chapter 781
1 month ago

0

Chapter 780
1 month ago

0

Chapter 779
1 month ago

0

Chapter 778
1 month ago

0

Chapter 777
1 month ago

0

Chapter 776
1 month ago

0

Chapter 775
1 month ago

0

Chapter 774
1 month ago

0

Chapter 773
1 month ago

0

Chapter 772
1 month ago

0

Chapter 771
1 month ago

0

Chapter 770
1 month ago

0

Chapter 769
1 month ago

0

Chapter 768
1 month ago

0

Chapter 767
1 month ago

0

Chapter 766
1 month ago

0

Chapter 765
1 month ago

0

Chapter 764
1 month ago

0

Chapter 763
1 month ago

0

Chapter 762
1 month ago

0

Chapter 761
1 month ago

0

Chapter 760
1 month ago

0

Chapter 759
1 month ago

0

Chapter 758
1 month ago

0

Chapter 757
1 month ago

0

Chapter 756
1 month ago

0

Chapter 755
1 month ago

0

Chapter 754
1 month ago

0

Chapter 753
1 month ago

0

Chapter 752
1 month ago

0

Chapter 751
1 month ago

0

Chapter 750
1 month ago

0

Chapter 749
1 month ago

0

Chapter 748
1 month ago

0

Chapter 747
1 month ago

0

Chapter 746
1 month ago

0

Chapter 745
1 month ago

0

Chapter 744
1 month ago

0

Chapter 743
1 month ago

0

Chapter 742
1 month ago

0

Chapter 741
1 month ago

0

Chapter 740
1 month ago

0

Chapter 739
1 month ago

0

Chapter 738
1 month ago

0

Chapter 737
1 month ago

0

Chapter 736
1 month ago

0

Chapter 735
1 month ago

0

Chapter 734
1 month ago

0

Chapter 733
1 month ago

0

Chapter 732
1 month ago

0

Chapter 731
1 month ago

0

Chapter 730
1 month ago

0