Mangas
Siêu Phàm Sát Thần

Siêu Phàm Sát Thần [Manhua]

Alternative Titles: Đô thị cực phẩm y thần
Story of: Siêu Phàm Sát Thần

Nợ máu phải trả gấp ngàn lần

13
0
5

Chapters List

Chapter 175
2 months ago

3

Chapter 174
2 months ago

4

Chapter 173
2 months ago

4

Chapter 172
2 months ago

4

Chapter 171
2 months ago

4

Chapter 170
2 months ago

5

Chapter 169
2 months ago

5

Chapter 168
3 months ago

5

Chapter 167
3 months ago

5

Chapter 166
3 months ago

5

Chapter 165
3 months ago

5

Chapter 164
3 months ago

5

Chapter 163
3 months ago

5

Chapter 162
3 months ago

5

Chapter 161
3 months ago

5

Chapter 160
3 months ago

5

Chapter 159
3 months ago

5

Chapter 158
3 months ago

5

Chapter 157
3 months ago

5

Chapter 156
3 months ago

5

Chapter 155
3 months ago

5

Chapter 154
3 months ago

5

Chapter 153
3 months ago

5

Chapter 152
3 months ago

5

Chapter 151
3 months ago

5

Chapter 150
3 months ago

5

Chapter 149
3 months ago

5

Chapter 148
3 months ago

5

Chapter 147
3 months ago

5

Chapter 146
3 months ago

5

Chapter 145
3 months ago

5

Chapter 144
3 months ago

5

Chapter 143
3 months ago

5

Chapter 142
3 months ago

5

Chapter 141
3 months ago

5

Chapter 140
3 months ago

5

Chapter 139
3 months ago

5

Chapter 138
3 months ago

5

Chapter 137
3 months ago

5

Chapter 136
3 months ago

5

Chapter 135
3 months ago

5

Chapter 134
3 months ago

5

Chapter 133
3 months ago

5

Chapter 132
3 months ago

5

Chapter 131
3 months ago

5

Chapter 130
3 months ago

5

Chapter 129
3 months ago

5

Chapter 128
3 months ago

5

Chapter 127
3 months ago

5

Chapter 126
3 months ago

5

Chapter 125
3 months ago

5

Chapter 124
3 months ago

5

Chapter 123
3 months ago

5

Chapter 122
3 months ago

5

Chapter 121
3 months ago

5

Chapter 120
3 months ago

5

Chapter 119
3 months ago

5

Chapter 118
3 months ago

5

Chapter 117
3 months ago

5

Chapter 116
3 months ago

5

Chapter 115
3 months ago

5

Chapter 114
3 months ago

5

Chapter 113
3 months ago

5

Chapter 112
3 months ago

5

Chapter 111
3 months ago

5

Chapter 110.5
3 months ago

5

Chapter 110
3 months ago

5

Chapter 109
3 months ago

5

Chapter 108
3 months ago

5

Chapter 107
3 months ago

5

Chapter 106
3 months ago

5

Chapter 105
3 months ago

5

Chapter 104
3 months ago

5

Chapter 103
3 months ago

5

Chapter 102
3 months ago

5

Chapter 101
3 months ago

5

Chapter 100
3 months ago

5

Chapter 99
3 months ago

5

Chapter 98
3 months ago

5

Chapter 97.5
3 months ago

6

Chapter 97
3 months ago

5

Chapter 96
3 months ago

5

Chapter 95
3 months ago

5

Chapter 94
3 months ago

5

Chapter 93
3 months ago

5

Chapter 92
3 months ago

5

Chapter 91
3 months ago

4

Chapter 90
3 months ago

5

Chapter 89
3 months ago

5

Chapter 88
3 months ago

5

Chapter 87
3 months ago

5

Chapter 86
3 months ago

5

Chapter 85
3 months ago

5

Chapter 84
3 months ago

5

Chapter 83
3 months ago

5

Chapter 82
3 months ago

5

Chapter 81
3 months ago

5

Chapter 80
3 months ago

5

Chapter 79
3 months ago

5

Chapter 78
3 months ago

5