Mangas
Tôi Là Lính Mới

Tôi Là Lính Mới [Manhwa]

Alternative Titles: Trở Lại Làm Tân Thủ
Story of: Tôi Là Lính Mới

15 năm cho đến khi kết thúc trò chơi. Duy nhất chỉ có tôi biết cái kết. ‘Tôi như là một món đồ cổ’.

10
0
5

Chapters List

Chapter 190
3 days ago

0

Chapter 189
1 week ago

0

Chapter 188
2 weeks ago

0

Chapter 187
3 weeks ago

0

Chapter 186
1 month ago

0

Chapter 185
1 month ago

0

Chapter 184
1 month ago

1

Chapter 183
1 month ago

1

Chapter 182
1 month ago

1

Chapter 181
2 months ago

1

Chapter 180
2 months ago

1

Chapter 179
2 months ago

1

Chapter 178
2 months ago

1

Chapter 177
2 months ago

2

Chapter 176
3 months ago

1

Chapter 175
3 months ago

1

Chapter 174
3 months ago

1

Chapter 173
3 months ago

1

Chapter 172
3 months ago

1

Chapter 171
3 months ago

1

Chapter 170
3 months ago

1

Chapter 169
3 months ago

1

Chapter 168
3 months ago

1

Chapter 167
3 months ago

1

Chapter 166
3 months ago

6

Chapter 165
3 months ago

2

Chapter 164
3 months ago

1

Chapter 163
3 months ago

1

Chapter 162
3 months ago

1

Chapter 161
3 months ago

1

Chapter 160
3 months ago

1

Chapter 159
3 months ago

1

Chapter 158
3 months ago

2

Chapter 157
3 months ago

1

Chapter 156
3 months ago

1

Chapter 155
3 months ago

1

Chapter 154
3 months ago

1

Chapter 153
3 months ago

1

Chapter 152
3 months ago

1

Chapter 151
3 months ago

1

Chapter 150
3 months ago

1

Chapter 149
3 months ago

1

Chapter 148
3 months ago

1

Chapter 147
3 months ago

1

Chapter 146
3 months ago

1

Chapter 145
3 months ago

1

Chapter 144
3 months ago

1

Chapter 143
3 months ago

1

Chapter 142
3 months ago

1

Chapter 141
3 months ago

1

Chapter 140
3 months ago

1

Chapter 139
3 months ago

1

Chapter 138
3 months ago

1

Chapter 137
3 months ago

1

Chapter 136
3 months ago

1

Chapter 135
3 months ago

1

Chapter 134
3 months ago

1

Chapter 133
3 months ago

1

Chapter 132
3 months ago

1

Chapter 131
3 months ago

1

Chapter 130
3 months ago

1

Chapter 129
3 months ago

1

Chapter 128
3 months ago

1

Chapter 127
3 months ago

1

Chapter 126
3 months ago

1

Chapter 125
3 months ago

1

Chapter 124
3 months ago

1

Chapter 123
3 months ago

1

Chapter 122
3 months ago

1

Chapter 121
3 months ago

1

Chapter 120
3 months ago

1

Chapter 119
3 months ago

1

Chapter 118
3 months ago

1

Chapter 117
3 months ago

1

Chapter 116
3 months ago

1

Chapter 115
3 months ago

1

Chapter 114
3 months ago

1

Chapter 113
3 months ago

1

Chapter 112
3 months ago

1

Chapter 111
3 months ago

1

Chapter 110
3 months ago

1

Chapter 109
3 months ago

1

Chapter 108
3 months ago

1

Chapter 107
3 months ago

1

Chapter 106
3 months ago

1

Chapter 105
3 months ago

1

Chapter 104
3 months ago

1

Chapter 103
3 months ago

1

Chapter 102
3 months ago

1

Chapter 101
3 months ago

1

Chapter 100
3 months ago

1

Chapter 99
3 months ago

1

Chapter 98
3 months ago

1

Chapter 97
3 months ago

1

Chapter 96
3 months ago

1

Chapter 95
3 months ago

1

Chapter 94
3 months ago

1

Chapter 93
3 months ago

1

Chapter 92
3 months ago

1

Chapter 91
3 months ago

1